Tính chất giao hoán của phép cộng


Lý thuyết tính chất giao hoán của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:


Bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu kết quả tính.


Bài học tiếp theo

Biểu thức có chứa ba chữ
Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến