Luyện tập trang 78 SGK Toán 4


Bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.


Bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4. Bài 3: Trung bình mỗi toa xe chở số hàng.


Bài học tiếp theo

Chia một số cho một tích
Chia một tích cho một số
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có hai chữ số
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 3 - Toán 4
Luyện tập trang 83 SGK Toán 4
Luyện tập trang 84 SGK Toán 4
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến