Nhân một số với một hiệu


Lý thuyết nhân một số với một hiệu

Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:


Bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 68 SGK Toán 4
Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập trang 69 SGK Toán 4
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Nhân với số có ba chữ số
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 74 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 4
Chia một tổng cho một số
Chia cho số có một chữ số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến