Luyện tập trang 46 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng.


Bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 4

Giải bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 4. Bài 4 Một xã có 5256 người.


Bài học tiếp theo

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến