Hai đường thẳng vuông góc


Lý thuyết hai đường thẳng vuông góc

Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc nhau.


Bài 1, 2 trang 50 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 50 SGK Toán 4. Bài 1: Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc.


Bài 3, 4 trang 50 SGK Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 50 SGK Toán 4. Bài 3: Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông.


Bài học tiếp theo

Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4
Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến