Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4


Bài 1, 2 trang 56 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 56 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rối tính.


Bài 3, 4 trang 56 (Luyện tập chung) SGK Toán 4

Giải Bài 3, 4 trang 56 (Luyện tập chung) SGK Toán 4. Bài 3: Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm.


Bài học tiếp theo

Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề-xi-mét vuông
Mét vuông
Nhân một số với một tổng
Nhân một số với một hiệu
Luyện tập trang 68 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến