Luyện tập trang 48 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là.


Bài học tiếp theo

Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến