Nhân một số với một tổng


Lý thuyết nhân một số với một tổng
Tìm và tính giá trị của hai biểu thức:


Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4
Giải bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).


Bài 3, 4 trang 67 SGK Toán 4
Giải bài 3, 4 trang 67 SGK Toán 4. Bài 3: Tính và so sánh giá tri của biểu thức.


Bài học tiếp theo
Nhân một số với một hiệu
Luyện tập trang 68 SGK Toán 4
Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập trang 69 SGK Toán 4
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Nhân với số có ba chữ số
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 74 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 4
Chia một tổng cho một số

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến