Thương có chữ số 0


Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4 . Bài 1: Đặt tính rồi tính


Lý thuyết thương có chữ số 0

a) 9450 : 35 = ?


Bài học tiếp theo

Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập trang 87 SGK Toán 4
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến