Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 3 - Toán 4


Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4. Đặt tính rồi tính.


Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính


Lý thuyết chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

a) 8192 : 64 = ?


Lý thuyết chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Trang 83

a) 10105 : 43 = ?


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 83 SGK Toán 4
Luyện tập trang 84 SGK Toán 4
Thương có chữ số 0
Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập trang 87 SGK Toán 4
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến