Biểu thức có chứa ba chữ


Lý thuyết biểu thức có chứa ba chữ

Ví dụ: An,Bình và Cường cùng đi câu cá


Bài 1, 2 trang 44 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 44 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c.


Bài 3, 4 trang 44 SGK Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 44 SGK Toán 4. Bài 3 cho biết m = 1, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức.


Bài học tiếp theo

Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến