Phép cộng


Lý thuyết phép cộng

a) 48352 + 21026 = ?


Bài 1, 2 trang 39 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 39 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính:


Bài 3, 4 trang 39 SGK Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 39 SGK Toán 4. Bài 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả.


Bài học tiếp theo

Phép trừ
Luyện tập trang 40 SGK Toán 4
Biểu thức có chứa hai chữ
Tính chất giao hoán của phép cộng
Biểu thức có chứa ba chữ
Tính chất kết hợp của phép cộng
Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến