Đề-xi-mét vuông


Lý thuyết đề-xi-mét vuông

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông


Bài 1, 2 trang 63 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 63 SGK Toán 4. Bài 1: Đọc.


Bài 3, 4, 5 trang 64 SGK Toán 4

Giải bài 3, 4, 5 trang 64 SGK Toán 4. Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.


Bài học tiếp theo

Mét vuông
Nhân một số với một tổng
Nhân một số với một hiệu
Luyện tập trang 68 SGK Toán 4
Nhân với số có hai chữ số
Luyện tập trang 69 SGK Toán 4
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Nhân với số có ba chữ số
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 74 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến

đề xi mét vuông