Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4


Bài 1, 2 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1: Tính rồi thử lại.


Bài 3, 4, 5 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 4

Giải bài 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.


Bài học tiếp theo

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4
Nhân với số có một chữ số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến