Tính chất kết hợp của phép cộng


Lý thuyết tính chất kết hợp của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c)


Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất.


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 46 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Luyện tập trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến