Luyện tập trang 87 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.


Bài học tiếp theo

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến