VBT Tiếng Anh

Giải VBT tiếng Anh 6 mới, sách thí điểm giúp soạn tất cả các kĩ năng ngữ âm (phonetics), từ vựng và ngữ pháp (vocabulary and grammar), đọc hiểu (reading), viết (writing)

Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi


Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi


Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi


Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi


Unit 7: Television - Tivi


Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nhiên thế giới


Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi


Unit 8: Sports and games - Thể thao và trò chơi


Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới


Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tương lai


Unit 11: Our greener world - Thế giới xanh


Unit 12: Robots - Người máy