Bài 108 : Bảng chia 3

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 2 bài 108 : Bảng chia 3 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:          

\(9:3 = .....\)            \(6:3 = .....\)

\(3:3 = .....\)            \(15:3 = .....\)

\(12:3 = .....\)          \(21:3 = .....\)

\(18:3 = .....\)

\(24:3 = .....\)

\(27:3 = .....\)

\(30:3 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(9:3 = 3\)                \(6:3 = 2\)

\(3:3 = 1\)                \(15:3 = 5\)

\(12:3 = 4\)               \(21:3 = 7\)

\(18:3 = 6\)

\(24:3 = 8\)

\(27:3 = 9\)

\(30:3 = 10\)


Bài 2

Có 18l mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

3 bình : 18 lít

1 bình : ... lít ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 18 chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bình có số lít mật ong là :

\(18:3 = 6\) (lít)

Đáp số : \(6\) lít.


Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

Lấy số bị chia chia cho số chia rồi điền kết quả vào ô tương ứng trong bảng. 

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân, chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 109 : Một phần ba
Bài 110 : Luyện tập
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập