Bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 VBT toán 2 bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 1. Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu) :

a)    

 

b)    

c)     

Phương pháp giải:

- Dùng chữ in hoa đặt tên cho các điểm của đường gấp khúc.

- Đọc tên đường gấp khúc theo đúng thứ tự của các điểm.

Lời giải chi tiết:

b)

Đường gấp khúc EFGHK

c) 

Đường gấp khúc LMNOPQ 


Bài 2

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm :

Phương pháp giải:

 Dùng bút chì và thước kẻ, nối các điểm đã cho, sao cho tạo thành số lượng đoạn thẳng bằng với đề bài yêu cầu.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Tính độ dài đường gấp khúc:

a)      

b)    

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc bằng đúng tổng độ dài các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là :

        \(2 + 3 + 3 = 8cm\)

              Đáp số : 8cm. 

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQR là :

         \(2 + 3 + 1 + 3 = 9cm.\)

              Đáp số : 9cm.


Bài 4

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông (như hình vẽ). Tính độ dài đoạn dây đồng đó:

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta tính tổng độ dài bốn cạnh của hình vuông đó. 

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây đồng là :

\(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

Đáp số : 12 cm.

Cách khác: 

Độ dài đoạn dây đồng là :

\(3 \times 4 = 12\) (cm)

Đáp số : 12 cm.

Bài giải tiếp theo
Bài 100 : Luyện tập
Bài 101 : Luyện tập chung
Bài 102 : Luyện tập chung
Bài 103 : Phép chia
Bài 104 : Bảng chia 2
Bài 105 : Một phần hai
Bài 106 : Luyện tập
Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương
Bài 108 : Bảng chia 3
Bài 109 : Một phần ba