Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 2 bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Tìm kết quả của phép chia.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia và thương của mỗi phép chia rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Tính nhẩm :

\(2 \times 7 = .....\)        \(2 \times 8 = .....\)

\(14:2 = .....\)        \(16:2 = .....\)

\(2 \times 9 = .....\)        \(2 \times 10 = .....\)

\(18:2 = .....\)        \(20:2 = .....\)

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép tính nhân rồi điền kết quả của phép tính chia liên quan. 

Lời giải chi tiết:

\(2 \times 7 = 14\)         \(2 \times 8 = 16\)

\(14:2 = 7\)           \(16:2 = 8\)

\(2 \times 9 = 18\)          \(2 \times 10 = 20\)

\(18:2 = 9\)            \(20:2 = 10\)


Bài 3

Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Từ phép nhân đã cho, viết hai phép chia liên quan.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia, thương của mỗi phép chia rồi điền vào bảng. 

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Tính nhẩm :

\(10 - 2 = .....\)           \(16 - 2 = .....\)

\(10:2 = .....\)             \(16:2 = .....\)

\(20 - 2 = .....\)

\(20:2 = .....\)

Phương pháp giải:

 Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(10 - 2 = 8\)              \(16 - 2 = 14\)

\(10:2 = 5\)                \(16:2 = 8\)

\(20 - 2 = 18\)                

\(20:2 = 10\)     

Bài giải tiếp theo
Bài 108 : Bảng chia 3
Bài 109 : Một phần ba
Bài 110 : Luyện tập
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập