Bài 91 : Bảng nhân 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 2 bài 91 : Bảng nhân 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Tính nhẩm :

2 x 3 =...           2 x 2 =...

2 x 5 =...           2 x 4 =... 

2 x 7 =...           2 x 6 =...

2 x 8 =...           2 x 1 =...

2 x 9 =...          2 x 10 =...

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 x 3= 6             2 x 2 = 4

2 x 5 = 10          2 x 4= 8

2 x 7= 14           2 x 6= 12

2 x 8= 16           2 x 1= 2

2 x 9= 18           2 x 10= 20


Bài 2

Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 con chim : 2 chân

5 con chim : ... chân ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số chân của 1 con chim nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

5 con chim có số chân là :

2 x 5 = 10 (chân)

Đáp số : 10 chân.


Bài 3

Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 đôi giày : 2 chiếc giày

10 đôi giày : ... chiếc giày ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số chiếc giày của 1 đôi giày nhân với 10. 

Lời giải chi tiết:

10 đôi giày có số chiếc giày là :

2 x 10 = 20 (chiếc)

Đáp số : 20 chiếc.


Bài 4

Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi cách 2 đơn vị, bắt đầu từ số 2 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 92 : Luyện tập
Bài 93 : Bảng nhân 3
Bài 94 : Luyện tập
Bài 95 : Bảng nhân 4
Bài 96 : Luyện tập
Bài 97 : Bảng nhân 5
Bài 98 : Luyện tập
Bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
Bài 100 : Luyện tập
Bài 101 : Luyện tập chung