Bài 89 : Phép nhân

Giải bài tập 1, 2 trang 3 VBT toán 2 bài 89 : Phép nhân tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu) :

Mẫu : 

 

3 + 3 = 6

3 x 2 = 6

a)     

 

b)      

c) \(2 + 2 + 2 + 2 = 8\)     

……………………

d) \(6 + 6 + 6 = 18\)

……………………

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng số hạng bằng nhau trong tổng.

- Viết phép nhân rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) \(4\times 3=12\)

b) \(5 \times 4 = 20\) 

c) \(2 \times 4 = 8\)

d) \(6 \times 3 = 18\)


Bài 2

Viết phép nhân (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng học sinh ở mỗi hàng và số hàng bằng nhau như vậy rồi viết phép nhân (hàng ngang và dọc).

- Đếm số lượng ô vuông ở mỗi hàng, số hàng như thế rồi viết phép tính nhân. 

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 90 : Thừa số - Tích
Bài 91 : Bảng nhân 2
Bài 92 : Luyện tập
Bài 93 : Bảng nhân 3
Bài 94 : Luyện tập
Bài 95 : Bảng nhân 4
Bài 96 : Luyện tập
Bài 97 : Bảng nhân 5
Bài 98 : Luyện tập
Bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc