Bài 104 : Bảng chia 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 2 bài 104 : Bảng chia 2 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

\(8:2 = .....\)          \(6:2 = .....\)

\(4:2 = .....\)          \(2:2 = .....\)

\(12:2 = .....\)        \(10:2 = .....\)

\(14:2 = .....\)

\(16:2 = .....\)

\(18:2 = .....\)

\(20:2 = .....\)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(8:2 = 4\)          \(6:2 = 3\)

\(4:2 = 2\)          \(2:2 = 1\)

\(12:2 = 6\)        \(10:2 = 5\)

\(14:2 = 7\)

\(16:2 = 8\) 

\(18:2 = 9\)

\(20:2 = 10\)


Bài 2

Có 10 quả cam xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

2 đĩa có : 10 quả cam

1 đĩa có : … quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam của cả 2 đĩa chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Mỗi đĩa có số quả cam là :

\(10:2 = 5\) (quả)

Đáp số: 5 quả.


Bài 3

Nối phép tính với kết quả đúng (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Nhẩm bảng chia 2 và tìm kết quả của các phép tính.

- Nối phép tính với kết quả thích hợp. 

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Lấy số của hàng trên lần lượt chia cho 2 rồi điền vào ô tương ứng ở hàng dưới. 

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 105 : Một phần hai
Bài 106 : Luyện tập
Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương
Bài 108 : Bảng chia 3
Bài 109 : Một phần ba
Bài 110 : Luyện tập
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập