Bài 106 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 VBT toán 2 bài 106 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm :

\(4:2 = .....\)           \(8:2 = .....\)

\(14:2 = .....\)         \(18:2 = .....\)

\(6:2 = .....\)           \(10:2 = .....\)

\(16:2 = .....\)         \(20:2 = .....\)   

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(4:2 = 2\)            \(8:2 = 4\)

\(14:2 = 7\)          \(18:2 = 9\)

\(6:2 = 3\)            \(10:2 = 5\)

\(16:2 = 8\)          \(20:2 = 10\)   


Bài 2

Tính nhẩm

\(2 \times 5 = .....\)           \(2 \times 7 = .....\)

\(10:2 = .....\)          \(14:2 = .....\)

\(2 \times 6 = .....\)           \(2 \times 8 = .....\)

\(12:2 = .....\)          \(16:2 = .....\)

Phương pháp giải:

- Nhẩm  bảng nhân.

- Điền nhanh kết quả của phép chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

\(2 \times 5 = 10\)           \(2 \times 7 = 14\)

\(10:2 = 5\)            \(14:2 = 7\)

\(2 \times 6 = 12\)           \(2 \times 8 = 16\)

\(12:2 = 6\)            \(16:2 = 8\)


Bài 3

Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

2 hộp : 12 cái bánh

1 hộp : ... cái bánh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái bánh của cả 2 hộp chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số cái bánh là :

\(12:2 = 6\) (cái)

Đáp số : \(6\) cái.


Bài 4

Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

2 cái : 1 hộp

12 cái : ... hộp ? 

Muốn tìm lời giải ta lấy 12 chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

\(12\) cái bánh xếp vào số hộp như vậy là :

\(12:2 = 6\) (hộp)

Đáp số : \(6\) hộp.


Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm \(\dfrac{1}{2}\) hình đó :

Phương pháp giải:

 Khoanh vào chữ cái đặt trước hình có số phần đã tô màu bằng số phần chưa tô màu. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương
Bài 108 : Bảng chia 3
Bài 109 : Một phần ba
Bài 110 : Luyện tập
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập