Bài 103 : Phép chia

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 2 bài 103 : Phép chia tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Từ phép tính nhân, viết hai phép tính chia liên quan.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Tính

a) \(5 \times 2 = .....\)   

    \(10:2 = .....\)

     \(10:5 = .....\) 

b) \(3 \times 5 = ......\)   

    \(15:3 = .....\)

     \(15:5 = .....\)

Phương pháp giải:

- Nhẩm kết quả phép tính nhân.

- Điền nhanh kết quả của hai phép chia liên quan trong mỗi cột. 

Lời giải chi tiết:

a) \(5 \times 2 = 10\) 

     \(10:2 = 5\) 

     \(10:5 = 2\)

b) \(3 \times 5 = 15\) 

    \(15:3 = 5\)

    \(15:5 = 3\) 


Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

- Nhẩm kết quả của phép nhân.

- Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành 2 phép chia. 

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 104 : Bảng chia 2
Bài 105 : Một phần hai
Bài 106 : Luyện tập
Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương
Bài 108 : Bảng chia 3
Bài 109 : Một phần ba
Bài 110 : Luyện tập
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập