Bài 110 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 VBT toán 2 bài 110 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm :

3 : 3 = .....            12 : 3 = ..... 

6 : 3 = .....            15 : 3 = ..... 

9 : 3 = .....            27 : 3 = ..... 

18 : 3 = .....  

21 : 3 = ..... 

24 : 3 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 : 3 = 1           12 : 3 = 4

6 : 3 = 2           15 : 3 = 5

9 : 3 = 3           27 : 3 = 9

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8


Bài 2

Số ?

3

×

5

=

 

15

:

3

=

 

 

3

×

7

=

 

21

:

3

=

 

 

3

×

8

=

 

24

:

3

=

 

 

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

3

×

5

=

15

15

:

3

=

5

 

3

×

7

=

21

21

:

3

=

7

 

3

×

8

=

24

24

:

3

=

8


Bài 3

Tính (theo mẫu) :

10cm : 2 = 5cm         6kg : 2 = .....

12cm : 3 = .....          15kg : 3 = .....

30cm : 3 = .....          21kg : 3 = .....

8l : 2 =…

18l : 3 =…

24l : 3 =…

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số.

- Viết thêm đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

10cm : 2 = 5cm        6kg : 2 = 3kg

12cm : 3 = 4cm        15kg : 3 = 5kg

30cm : 3 = 10cm       21kg : 3 = 7kg

8l : 2 = 4l

18l : 3 = 6l

24l : 3 = 8l


Bài 4

Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam kẹo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

3 thùng : 30kg

1 thùng : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 30kg chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Một thùng có số ki-lô-gam kẹo là :

\(30:3 = 10\) (kg)

Đáp số : \(10\)kg.


Bài 5

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân và chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập