Bài 112 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 VBT toán 2 bài 112 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tích ta tìm kết quả của phép nhân thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Tìm \(x\):

\(\eqalign{  & a)\;x + 2 = 8  \cr  & .......  \cr  & ....... \cr} \)         \(\eqalign{  & x \times 2 = 8  \cr  & .........  \cr  & .........\cr} \)

 \(\eqalign{  & b)\;x + 3 = 12  \cr  & ........ \cr  & ........ \cr} \)        \(\eqalign{  & x \times 3 = 12  \cr  & ........  \cr  & ........ \cr} \)

\(\eqalign{  & c)\;3 + x = 27  \cr  & ........  \cr  & ........ \cr} \)         \(\eqalign{  & 3 \times x = 27  \cr  & ........  \cr  & ........ \cr} \)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{   a)\;x + &2 = 8  \cr  & x = 8 - 2  \cr  & x = 6 \cr} \)         \(\eqalign{   x \times& 2 = 8  \cr  & x = 8:2  \cr  & x = 4 \cr} \)

 \(\eqalign{   b)\;x + &3 = 12  \cr  & x = 12 - 3  \cr  & x = 9 \cr} \)     \(\eqalign{  x \times&  3 = 12  \cr  & x = 12:3  \cr  & x = 4 \cr} \)

\(\eqalign{   c)\;3 + &x = 27  \cr  & x = 27 - 3  \cr  & x = 24 \cr} \)       \(\eqalign{  3 \times & x = 27  \cr  & x = 27:3  \cr  & x = 9 \cr} \)


Bài 3

Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài sợi dây thép chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Một đoạn dây dài số đề-xi-mét là :

\(6:2 = 3\) (dm)

Đáp số : 3dm.


Bài 4

Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

2dm : 1 đoạn

6dm : ... đoạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 6dm chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Sợi dây cắt thành số đoạn là :

\(6:2 = 3\) (đoạn)

Đáp số : 3 đoạn.

Bài giải tiếp theo