Bài 100 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 15, 16 VBT toán 2 bài 100 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):

a)      

 

b)      

 

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng các độ dài đoạn thẳng của đường gấp khúc đó.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

        \(10 + 12 = 22(dm)\) 

               Đáp số : \(22dm.\)

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là :

        \(8 + 9 + 10 = 27(dm)\) 

               Đáp số : \(27 dm.\)


Bài 2

Một con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD. 

Lời giải chi tiết:

Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số xăng-ti-mét là :

       \(68 + 12 + 20 = 100\) (cm)

               Đáp số : \(100\) cm.


Bài 3

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ vào chỗ chấm :

 

a) Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là: ………… 

b) Các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là: …………

Phương pháp giải:

Liệt kê các đoạn thẳng thỏa mãn điều kiện bài toán.

Chú ý : Đọc tên các điểm theo đúng thứ tự. 

Lời giải chi tiết:

a) Các đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là :

    Đường gấp khúc ABCD, BCDE.

b) Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là :

    Đường gấp khúc ABC, BCD, CDE.

Bài giải tiếp theo
Bài 101 : Luyện tập chung
Bài 102 : Luyện tập chung
Bài 103 : Phép chia
Bài 104 : Bảng chia 2
Bài 105 : Một phần hai
Bài 106 : Luyện tập
Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương
Bài 108 : Bảng chia 3
Bài 109 : Một phần ba
Bài 110 : Luyện tập