Bài 105 : Một phần hai

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 2 bài 105 : Một phần hai tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) “Một phần hai” viết là : …………

b) \(\dfrac{1}{2}\) đọc là : ……

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức vừa học, nêu cách đọc và viết của "một phần hai".

Lời giải chi tiết:

a) “Một phần hai” viết là :\(\dfrac{1}{2}\)

b) \(\dfrac{1}{2}\) đọc là : một phần hai.


Bài 2

Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{2}\) hình đó :

Phương pháp giải:

- Đếm số phần bằng nhau của mỗi hình, số phần đã tô màu.

- Khoanh tròn vào chữ đặt dưới hình được tô đậm \(\dfrac{1}{2}\) hình đó.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{2}\) số ô vuông của hình đó :

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông chưa tô màu và số ô vuông đã tô màu của mỗi hình.

- Khoanh tròn chữ cái đặt dưới hình nào có số ô vuông đã tô màu bằng với số ô vuông chưa tô màu.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{2}\) số con vật :

Phương pháp giải:

- Đếm số con vật đã tô màu và chưa tô màu.

- Khoanh tròn vào chữ cái đặt dưới hình nào có số con vật đã tô màu bằng với số con vật chưa tô màu. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 106 : Luyện tập
Bài 107 : Số bị chia - Số chia - Thương
Bài 108 : Bảng chia 3
Bài 109 : Một phần ba
Bài 110 : Luyện tập
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập