Bài 65 : 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 2 bài 65 : 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 45 - 16             65 - 27              95 - 58                75 - 39

b) 96 - 77             56 - 18              66 - 29                77 - 48

c) 57 - 49             68 - 39               88 - 29               55 - 19

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

 Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Bà                       : 65 tuổi

Mẹ kém bà           : 29 tuổi

Mẹ                       : …. tuổi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy tuổi của bà trừ đi 29 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Năm nay mẹ có số tuổi là:

65 – 29 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi.

Bài giải tiếp theo
Bài 66 : Luyện tập
Bài 59 : 14 trừ đi một số : 14 - 8
Bài 60 : 34 - 8
Bài 61 : 54 - 18
Bài 67 : Bảng trừ