Bài 60 : 34 - 8

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 VBT toán 2 bài 60 : 34 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Đặt tính rồi tính:

34 - 9                 84 - 5                 94 - 8                   74 - 7 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Hà bắt được 24 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Muốn tìm lời giải ta lấy số con sâu Hà bắt được trừ đi 8 con sâu.

Lời giải chi tiết:

Lan bắt được số con sâu là:

24 – 8 = 16 (con)

Đáp số: 16 con.


Bài 4

 Tìm \(x\):

a) \(x +6 = 24\)                b) \(x - 12 = 44\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
x +&  6 = 24 \cr 
& x= 24 - 6 \cr 
& x= 18 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
 x -& 12 = 44 \cr 
&\;\, x= 44 + 12 \cr 
& \;\,x= 56 \cr} \)


Bài 5

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Hình................... đặt trên hình……………

+ Hình…………….đặt dưới hình…………

Phương pháp giải:

- Tô màu theo yêu cầu của đề bài.

- Hình nào được nhìn thấy toàn bộ màu được tô thì hình đó nằm ở trên. 

Lời giải chi tiết:

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

+Hình vuông đặt trên hình tròn

+Hình tròn đặt dưới hình vuông.

Bài giải tiếp theo
Bài 61 : 54 - 18
Bài 67 : Bảng trừ