Bài 59 : 14 trừ đi một số : 14 - 8

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 2 bài 59 : 14 trừ đi một số : 14 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm

\(\eqalign{
a) \; 8 + 6 = ...\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;9 + 5 = ...\cr 7 + 7 = ...\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;
6 + 8 = ...\cr 5 + 9 = ...\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;14 - 7 = ... \cr 
14 - 8 = ...\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;14 - 9 = ...\cr 14 - 4 = ...\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;
14 - 6 = ...\cr 14 - 5 = ...\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;14 - 10 = ... \cr} \)

\(\eqalign{
& b) \cr 
& 14 - 4 - 3 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 4 - 2 = ...\,\,\,\,\, \cr 
& 14 - 7\,\,\,\,\,\,\,\,\, = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 6\,\,\,\,\,\,\,\,\, = ...\,\,\,\,\,\, \cr 
& 14 - 4 - 5 = ... \cr 
& 14 - 9\,\,\,\,\,\,\,\, = ... \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
a) 8 + 6 = 14\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;9 + 5 = 14 \cr \,\,\,\;\;\;\;\;\;\;7 + 7 = 14\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;
6 + 8 = 14 \cr 5 + 9 = 14\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;14 - 7 = 7 \cr 
14 - 8 = 6\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;14 - 9 = 5 \cr 14 - 4 = 10 \,\,\,\;\;\;\;\;\;\;
14 - 6 = 8 \cr 14 - 5 =9\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;14 - 10 = 4 \cr} \)

\(\eqalign{
& b) \cr 
& 14 - 4 - 3 =7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 4 - 2 = 8\,\,\,\,\, \cr 
& 14 - 7\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 6\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 8\,\,\,\,\,\, \cr 
& 14 - 4 - 5 = 5 \cr 
& 14 - 9\,\,\,\,\,\,\,\, = 5 \cr} \)


Bài 2

Đặt tính rồi tính

14 - 8          14 - 6            14 - 7        14 - 9            14 - 5

Phương pháp giải:

Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Một cửa hàng có 14 xe đạp, đã bán 8 xe đạp. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu xe đạp ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có       : 14 xe đạp

Bán     :  8 xe đạp

Còn lại : …… xe đạp ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số xe đạp lúc ban đầu của cửa hàng trừ đi số xe đạp đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

14 - 8 = 6 (xe đạp)

Đáp số: 6 xe đạp.


Bài 4

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Hình ...... đặt trên hình .......

- Hình ...... đặt dưới hình .......

Phương pháp giải:

a) Tô màu các hình theo yêu cầu đề bài.

b) Hình nào nhìn thấy toàn bộ phần tô màu là hình nằm ở phía trên.

Lời giải chi tiết:

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b) 

- Hình ABCD đặt trên hình MNPQ

- Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD

Bài giải tiếp theo
Bài 60 : 34 - 8
Bài 61 : 54 - 18
Bài 67 : Bảng trừ