Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55 VBT toán 2 bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Số ?

a)

\(\eqalign{
& 7 + 4 = ..... \cr 
& 4 + 7 = ..... \cr 
& 11 - 7 = ..... \cr 
& 11 - 4 = ..... \cr} \)                         \(\eqalign{
& 5 + 6 = ..... \cr 
& 6 + 5 = ..... \cr 
& 11 - 5 = ..... \cr 
& 11 - 6 = ..... \cr} \)    

\(\eqalign{
& 2 + 9 = ..... \cr 
& 9 + 2 = ..... \cr 
& 11 - 2 = ..... \cr 
& 11 - 9 = ..... \cr} \)                          \(\eqalign{
& 8 + 3 = ..... \cr 
& 3 + 8 = ..... \cr 
& 11 - 8 = ..... \cr 
& 11 - 3 = ..... \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 6 = ..... \cr 
& 11 - 7 = ..... \cr} \)                    \(\eqalign{
& 11 - 1 - 4 = ..... \cr 
& 11 - 5 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 1 = ..... \cr 
& 11 - 2 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 7 + 4 = 11 \cr 
& 4 + 7 = 11 \cr 
& 11 - 7 = 4 \cr 
& 11 - 4 = 7 \cr} \)                           \(\eqalign{
& 5 + 6 = 11 \cr 
& 6 + 5 = 11 \cr 
& 11 - 5 = 6 \cr 
& 11 - 6 = 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& 2 + 9 = 11 \cr 
& 9 + 2 = 11 \cr 
& 11 - 2 = 9 \cr 
& 11 - 9 = 2 \cr} \)                           \(\eqalign{
& 8 + 3 = 11 \cr 
& 3 + 8 = 11 \cr 
& 11 - 8 = 3 \cr 
& 11 - 3 = 8 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 6 = 4 \cr 
& 11 - 7 = 4 \cr} \)                    \(\eqalign{
& 11 - 1 - 4 = 6 \cr 
& 11 - 5 = 6 \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 1 = 9 \cr 
& 11 - 2 = 9 \cr} \)


Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Huệ có 11 quả đào, Huệ cho bạn 5 quả đào. Hỏi Huệ còn lại mấy quả đào?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Huệ có             : 11 quả đào

Huệ cho           : 5 quả đào

Huệ còn           :….quả đào ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả đào Huệ có lúc đầu trừ đi số quả đào Huệ đã cho bạn. 

Lời giải chi tiết:

Huệ còn lại số quả đào là:

11 – 5 = 6 quả

Đáp số: 6 quả.


Bài 4

  Điền dấu + hoặc - thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Đặt phép tính cộng hoặc trừ vào ô trống rồi tính giá trị:

- Nếu bằng với kết quả đã cho thì đó là dấu cần điền.

- Nếu chưa bằng với kết quả đã cho thì điền dấu khác rồi tính tương tự.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 47 : 31 - 5
Bài 48 : 51 - 15
Bài 49 : Luyện tập
Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8
Bài 51 : 32 - 8
Bài 52 : 52 - 28
Bài 53 : Luyện tập
Bài 54 : Tìm số bị trừ
Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5
Bài 56 : 33 - 5