Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59 VBT toán 2 bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = ..... \cr 
& 4 + 8 = ..... \cr 
& 12 - 8 = ..... \cr 
& 12 - 4 = ..... \cr} \)                             \(\eqalign{
& 5 + 7 = ..... \cr 
& 7 + 5 = ..... \cr 
& 12 - 5 = ..... \cr 
& 12 - 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = ..... \cr 
& 3 + 9 = ..... \cr 
& 12 - 9 = ..... \cr 
& 12 - 3 = ..... \cr} \)                              \(\eqalign{
& 6 + 6 = ..... \cr 
& 12 - 6 = ..... \cr 
& 10 + 2 = ..... \cr 
& 12 - 2 = ..... \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 3 = ..... \cr 
& 12 - 5 = ..... \cr} \)                       \(\eqalign{
& 12 - 2 - 7 = ..... \cr 
& 12 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 4 = ..... \cr 
& 12 - 6 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép trừ trong phạm vi 12 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = 12 \cr 
& 4 + 8 = 12 \cr 
& 12 - 8 = 4 \cr 
& 12 - 4 = 8 \cr} \)                             \(\eqalign{
& 5 + 7 = 12 \cr 
& 7 + 5 = 12 \cr 
& 12 - 5 = 7 \cr 
& 12 - 7 = 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = 12 \cr 
& 3 + 9 = 12 \cr 
& 12 - 9 = 3 \cr 
& 12 - 3 = 9 \cr} \)                              \(\eqalign{
& 6 + 6 = 12 \cr 
& 12 - 6 = 6 \cr 
& 10 + 2 = 12 \cr 
& 12 - 2 = 10 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 3 = 7 \cr 
& 12 - 5 = 7 \cr} \)                       \(\eqalign{
& 12 - 2 - 7 = 3 \cr 
& 12 - 9 = 3 \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 4 = 6 \cr 
& 12 - 6 = 6 \cr} \)


Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có tất cả: 12 quả trứng

Trứng gà: 8 quả

Trứng vịt: ….quả ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả trứng của cả hai loại trừ đi số quả trứng gà.

Lời giải chi tiết:

Có số quả trứng vịt là:

12 – 8 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả.


Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng trừ 12 trừ đi một số rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 51 : 32 - 8
Bài 52 : 52 - 28
Bài 53 : Luyện tập
Bài 54 : Tìm số bị trừ
Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5
Bài 56 : 33 - 5
Bài 57 : 53 - 15
Bài 58 : Luyện tập
Bài 62 : Luyện tập
Bài 63 : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Bài học bổ sung
Quan sát hình 23 SGK, cho biết: Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời? Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?
Dựa vào hình 24, cho biết: Vào ngày 22/6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì? Vào ngày 2/12 (đông chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu?