Bài 63 : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 2 bài 63 : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 15 - 9             15 - 7                 15 - 8                  15 - 6

b) 16 - 7             16 - 9                 16 - 8                 17 - 8

c) 17 - 9             18 - 9                 18 - 8                 17 - 10 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị các phép tính.

- Nối phép tính với ô chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Tô màu xanh vào các hình tam giác, tô màu đỏ vào hoặc màu vàng vào các hình tứ giác sao cho ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau :

Phương pháp giải:

Trong mỗi hình vuông nhỏ, tìm các hình tam giác và tứ giác rồi tô màu theo yêu cầu đề bài.

Chú ý : Ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 64 : 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Bài 65 : 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Bài 66 : Luyện tập
Bài 59 : 14 trừ đi một số : 14 - 8
Bài 60 : 34 - 8
Bài 61 : 54 - 18
Bài 67 : Bảng trừ