Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 64 VBT toán 2 bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm :

a)

\(\eqalign{
& 8 + 5 = ..... \cr 
& 5 + 8 = ..... \cr 
& 13 - 8 = ..... \cr 
& 13 - 5 = ..... \cr} \)        \(\eqalign{& 7 + 6 = ..... \cr & 6 + 7 = ..... \cr & 13 - 7 = ..... \cr & 13 - 6 = ..... \cr} \)   \(\eqalign{& 9 + 4 = ..... \cr & 4 + 9 = ..... \cr & 13 - 9 = ..... \cr & 13 - 4 = ..... \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 13 - 3 - 4 = ..... \cr 
& 13 - 7 = ..... \cr} \)         \(\eqalign{& 13 - 3 - 6 = ..... \cr & 13 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{& 13 - 3 - 2 = ..... \cr & 13 - 5 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép toán rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 5 = 13 \cr 
& 5 + 8 = 13 \cr 
& 13 - 8 = 5 \cr  
& 13 - 5 = 8 \cr} \)            \(\eqalign{& 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr & 13 - 7 = 6 \cr & 13 - 6 = 7 \cr} \)           \(\eqalign{& 9 + 4 = 13 \cr & 4 + 9 = 13 \cr & 13 - 9 = 4 \cr & 13 - 4 = 9 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 13 - 3 - 4 = 6 \cr 
& 13 - 7 = 6 \cr} \)             \(\eqalign{& 13 - 3 - 6 = 4 \cr & 13 - 9 = 4 \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 - 3 - 2 = 8 \cr 
& 13 - 5 = 8 \cr} \)


Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Một cửa hàng có 13 quạt điện, đã bán 9 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Cửa hàng có : 13 cái quạt

Bán             : 9 cái quạt

Còn             :… cái quạt ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quạt điện có lúc đầu trừ đi số quạt điện đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số quạt điện là:

13 – 9 = 4 (quạt điện)

Đáp số: 4 quạt điện.


Bài 4

Vẽ 3 đoạn thẳng cùng cắt nhau tại một điểm.

Phương pháp giải:

Vẽ ba đoạn thẳng cùng đi qua một điểm.

Lời giải chi tiết:

3 đoạn thẳng AB, CD, EF cùng cắt nhau tại điểm I.

Bài giải tiếp theo
Bài 56 : 33 - 5
Bài 57 : 53 - 15
Bài 58 : Luyện tập
Bài 62 : Luyện tập
Bài 63 : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Bài 64 : 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Bài 65 : 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Bài 66 : Luyện tập
Bài 59 : 14 trừ đi một số : 14 - 8
Bài 60 : 34 - 8