Bài 43 : Tìm một số hạng trong một tổng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 2 bài 43 : Tìm một số hạng trong một tổng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tìm x (theo mẫu)

Mẫu:

x+3=9

    x=9-3

    x=6

a) x + 8                   b) x + 5 = 17

c) 2 + x = 12           d) 2 + x = 12          

e) x + 4 = 15 

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{a)\,x + 8 & = 10 \cr  \,\,\,\,\,\,\,\,\,x & = 10 - 8 \cr  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x & = 2 \cr} \)                   \(\eqalign{ b)\,x + 5 & = 17 \cr  \,\,\,\,\,x & = 17 - 5 \cr  \,\,\,\,\,x & = 12 \cr} \)

\(\eqalign{ c)\,2 + x & = 12 \cr  \,\,\,\,\,\,x & = 12 - 2 \cr  \,\,\,\,\,x & = 10 \cr} \)                     \(\eqalign{ d)\,7 + x &  = 10 \cr  \,\,\,\,\,\,x & = 10 - 7 \cr  \,\,\,\,\,\,x & = 3 \cr} \)

\(\eqalign{e)\,x + 4 & = 15 \cr  \,\,\,\,\,\,\,x &  = 15 - 4 \cr  \,\,\,\,\,\,\,x &  = 11 \cr} \)


Bài 2

 Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

14

8

 

27

 

16

Số hạng

2

 

15

 

42

 

Tổng

 

10

35

27

84

59

Phương pháp giải:

- Tổng : Lấy hai số hạng đã cho cộng với nhau.

- Số hạng : Lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

Số hạng

14

8

20

27

42

16

Số hạng

2

2

15

0

42

43

Tồng

16

10

35

27

84

5


Bài 3

Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con thỏ ?

Tóm tắt:

Gà và thỏ    : 36 con

Gà              : 20 con

Thỏ             :….con ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy 36 con trừ đi số con gà.

Lời giải chi tiết:

Có số con thỏ là:

36 – 20 = 16 (con)

Đáp số: 16 con.


Bài 4

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

 

Độ dài đoạn thẳng BC là:………………

Phương pháp giải:

Độ dài đoạn thẳng BC bằng độ dài đoạn thẳng AC trừ đi độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn thẳng BC là:

28 – 20 = 8 (dm)

Đáp số : 8dm.

Bài giải tiếp theo
Bài 44 : Luyện tập
Bài 45 : Số tròn chục trừ đi một số
Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5
Bài 47 : 31 - 5
Bài 48 : 51 - 15
Bài 49 : Luyện tập
Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8
Bài 51 : 32 - 8
Bài 52 : 52 - 28
Bài 53 : Luyện tập