Bài 45 : Số tròn chục trừ đi một số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 2 bài 45 : Số tròn chục trừ đi một số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Mẹ có              : 3 chục quả cam

Mẹ biếu           : 12 quả cam

Mẹ con            :….. quả cam?

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam mẹ có lúc ban đầu trừ đi số quả cam mẹ đã biếu.

Lời giải chi tiết:

3 chục = 30

Mẹ còn lại số quả cam là:

30 – 12 = 18 (quả).

Đáp số: 18 quả.


Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x + 4 = 40\)              b) \(12 + x = 60\)              c) \(x + 15 = 30\) 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\eqalign{
 x +  &4= 40 \cr 
& x = 40 - 4 \cr 
& x = 36 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
 12 +& x = 60 \cr 
& x = 60 - 12 \cr 
&x = 48 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
 x +  &15= 30 \cr 
&\;\, x = 30 - 15 \cr 
&\;\,x = 15 \cr} \)  


Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là:

A.30

B.29

C.31

D.39

Phương pháp giải:

- Tìm số liền sau của số 60.

- Lấy 90 trừ đi số vừa tìm được, chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án. 

Lời giải chi tiết:

Số liền sau của số 60 là 61.

Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là:

           90 - 61 = 29

                   Đáp số : 29.

Đáp án cần chọn là B.

 

Bài giải tiếp theo
Bài 46 : 11 trừ đi một số : 11 - 5
Bài 47 : 31 - 5
Bài 48 : 51 - 15
Bài 49 : Luyện tập
Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8
Bài 51 : 32 - 8
Bài 52 : 52 - 28
Bài 53 : Luyện tập
Bài 54 : Tìm số bị trừ
Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5