VBT Tiếng Anh

Giải VBT tiếng Anh 9 mới, sách thí điểm giúp soạn tất cả các kĩ năng ngữ âm (phonetics), từ vựng và ngữ pháp (vocabulary and grammar), đọc hiểu (reading), viết (writing)

Unit 1 - My hobbies - Sở thích của tôi


Unit 2 - Health - Sức khỏe


Unit 3 - Community service - Phục vụ cộng đồng


Unit 4 - Music And Arts - Âm nhạc và Nghệ thuật


Unit 5 - Vietnamese food and drink - Ẩm thực Việt Nam


Unit 6 - The first university in Viet Nam - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam


Unit 7 - Traffic - Lưu lượng


Unit 8 - Films - Phim ảnh


Unit 9 - Festivals around the world - Lễ hội trên thế giới


Unit 10 - Sources of energy - Các nguồn năng lượng


Unit 11 - Travelling in the future - Du lịch trong tương lai


Unit 12 - An overcrowded world - Một thế giới đông đúc