Bài 9. Áp suất khí quyển


Mục I - Phần A - Trang 45 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 45 VBT vật lí 8 Mục I - Sự tồn tại của áp suất khí quyển (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9


Mục II, III - Phần A - Trang 46, 47 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 46, 47 VBT vật lí 8 Mục II - Độ lớn của áp suất khí quyển, Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9


Câu 9.2, 9.4, 9.5 phần bài tập trong SBT – Trang 47, 48 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 9.2, 9.4, 9.5 phần bài tập trong SBT – Trang 47, 48 VBT Vật lí 8.


Câu 9.a, 9.b, 9.c phần bài tập bổ sung – Trang 48 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 9.a, 9.b, 9.c phần bài tập bổ sung – Trang 48 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung