Bài 16. Cơ năng


Mục I, II, III - Phần A - Trang 72, 73 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 72, 73 VBT vật lí 8 Mục I - Cơ năng, Mục II - Thế năng, Mục III - Động năng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 16


Mục IV - Phần A - Trang 74 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 74 VBT vật lí 8 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 16


Câu 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 phần bài tập trong SBT – Trang 74, 75 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 phần bài tập trong SBT – Trang 74, 75 VBT Vật lí 8.


Câu 16.a, 16.b phần bài tập bổ sung – Trang 76 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 16.a, 16.b phần bài tập bổ sung – Trang 76 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung