Bài 6. Lực ma sát


Mục I - Phần A - Trang 30, 31 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 30, 31 VBT vật lí 8 Mục I - Khi nào có lực ma sát (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6


Mục II, III - Phần A - Trang 31, 32 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 30, 31 VBT vật lí 8 Mục II - Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật, Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6


Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập trong SBT – Trang 33 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập trong SBT – Trang 33 VBT Vật lí 8.


Câu 6.a, 6.b phần bài tập bổ sung – Trang 34 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 6.a, 6.b phần bài tập bổ sung – Trang 34 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 7. Áp suất
Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng

Bài học bổ sung