Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét


Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét


Bài học tiếp theo

Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung