Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau


Mục I, III - Phần A - Trang 40, 41 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 40, 41 VBT vật lí 8 Mục I - Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng, Mục III - Bình thông nhau (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8


Mục IV - Phần A - Trang 41, 42 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 41, 42 VBT vật lí 8 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8


Câu 8.2, 8.4, 8.6 phần bài tập trong SBT – Trang 42, 43 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 8.2, 8.4, 8.6 phần bài tập trong SBT – Trang 42, 43 VBT Vật lí 8.


Câu 8.a, 8.b, 8.c, 8.d phần bài tập bổ sung – Trang 43, 44 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 8.a, 8.b, 8.c, 8.d phần bài tập bổ sung – Trang 43, 44 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung