Bài 13. Công cơ học


Mục I, II - Phần A - Trang 59, 60 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 59, 60 VBT vật lí 8 Mục I - Khi nào có công cơ học, Mục II - Công thức tính công (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 13


Câu 13.1, 13.3, 13.4 phần bài tập trong SBT – Trang 60, 61 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 13.1, 13.3, 13.4 phần bài tập trong SBT – Trang 60, 61 VBT Vật lí 8.


Câu 13.a, 13.b phần bài tập bổ sung – Trang 61, 62 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 13.a, 13.b phần bài tập bổ sung – Trang 61, 62 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung