Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính


Mục I - Phần A - Trang 25, 26 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 25, 26 VBT vật lí 8 Mục I - (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5


Mục II - Phần A - Trang 26, 27 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 26, 27 VBT vật lí 8 Mục II - Quán tính (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5


Câu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 27, 28 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 27, 28 VBT Vật lí 8.


Câu 5.a, 5.b, 5.c phần bài tập bổ sung – Trang 28, 29 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 5.a, 5.b, 5.c phần bài tập bổ sung – Trang 28, 29 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 6. Lực ma sát
Bài 7. Áp suất
Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất

Bài học bổ sung