Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều


Câu 3.1,3.3,3.5,3.7 phần bài tập trong SBT – Trang 17,18 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 3.1,3.3,3.5,3.7 phần bài tập trong SBT – Trang 17,18 VBT Vật lí 8. Hình 3.1 SBT ghi lại các vị trí của hoàn bi khi nó lăn từ A đến D...


Mục I, mục II - Phần A - Trang 15 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 15 VBT vật lí 8 Mục I - Định nghiã Mục 2 - Vận tốc trung bình của chuyển động không đều (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3


Mục III - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 16 VBT vật lí 8 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3


Câu 3.a,3.b,3.c phần bài tập bổ sung – Trang 18,19 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 3.a,3.b,3.c phần bài tập bổ sung – Trang 18,19 VBT Vật lí 8. Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 20 m/s ...


Bài học tiếp theo

Bài 4. Biểu diễn lực
Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính
Bài 6. Lực ma sát
Bài 7. Áp suất
Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học

Bài học bổ sung