Bài 2. Vận tốc


Mục I (Phần A) – Trang 10 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 10 VBT vật lí 8 Mục I - Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2


Mục II, III (Phần A) – Trang 11, 12 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 11, 12 VBT vật lí 8 Mục II - Công thức tính vận tôc và Mục III - Đơn vị vận tốc (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2


Câu 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 phần bài tập trong SBT – Trang 12,13 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 VBT Vật lí 8.Đơn vị vận tốc là:A. km.h B. m.s C. km/h D. s/m


Câu 2.a, 2.b, 2.c phần bài tập bổ sung – Trang 13 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 2.a, 2.b, 2.c phần bài tập bổ sung – Trang 13 VBT Vật lí 8. Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự tăng dần...


Bài học tiếp theo

Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều
Bài 4. Biểu diễn lực
Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính
Bài 6. Lực ma sát
Bài 7. Áp suất
Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi

Bài học bổ sung