Bài 14. Định luật về công


Mục I, III - Phần A - Trang 63, 64 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 63, 64 VBT vật lí 8 Mục I - Thí nghiệm, Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 14


Câu 14.1, 14.2, 14.7 phần bài tập trong SBT – Trang 64, 65 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 14.1, 14.2, 14.7 phần bài tập trong SBT – Trang 64, 65 VBT Vật lí 8.


Câu 14.a, 14.b phần bài tập bổ sung – Trang 66 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 14.a, 14.b phần bài tập bổ sung – Trang 66 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung