Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét


Mục I, II- Phần A - Trang 49 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 49 VBT vật lí 8 Mục I - Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó, Mục II - Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 10


Mục III - Phần A - Trang 49, 50 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 49, 50 VBT vật lí 8 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 10


Câu 10.1, 10.3, 10.5 phần bài tập trong SBT – Trang 51 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 10.1, 10.3, 10.5 phần bài tập trong SBT – Trang 51 VBT Vật lí 8.


Câu 10.a, 10.b, 10.c phần bài tập bổ sung – Trang 51, 52 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 10.a, 10.b, 10.c phần bài tập bổ sung – Trang 51, 52 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung